26/02/1400  
   
 
  • تسهیلات قرض الحسنه - خود اشتغالی ومشاغل خانگی

   تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی

   تسهیلات قرض الحسنه - خود اشتغالی ومشاغل خانگی

   این نوع تسهیلات براساس قانون بودجه کل کشور هرسال، فقط به اشخاص حقیقی معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب تفاهم نامه منعقده بین سازمان مذکور و صندوق قابل اعطا می باشد.
   شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی:
   این نوع تسهیلات براساس قانون بودجه کل کشور هرسال، فقط به اشخاص حقیقی معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب تفاهم نامه منعقده بین سازمان مذکور و صندوق قابل اعطا می باشد.
  • طبقه بندی