04/04/1400  
   
 
  • تسهیلات قرض الحسنه - تعمیر مسکن

   تسهیلات تعمیر مسکن

   تسهیلات قرض الحسنه - تعمیر مسکن

   تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های تعمیر و تکمیل واحد مسکونی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره تعمیر یا تکمیل واحد مسکونی پرداخت می گردد.
   شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه تعمیرات مسکن:
   تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های تعمیر و تکمیل واحد مسکونی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره تعمیر یا تکمیل واحد مسکونی پرداخت می گردد.
  • طبقه بندی