26/02/1400  
   
 
  • تسهیلات قرض الحسنه - ودیعه مسکن

   تسهیلات ودیعه مسکن

   تسهیلات قرض الحسنه - ودیعه مسکن

   تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه ودیعه اجاره واحد مسکونی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره اجاره واحد مسکونی،مورد استفاده قرار می گیرد.
   شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن:
   تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه ودیعه اجاره واحد مسکونی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره اجاره واحد مسکونی،مورد استفاده قرار می گیرد.
  • طبقه بندی