14/12/1399  
   
 
  • تسهیلات قرض الحسنه - بیماری

   تسهیلات درمان بیماری

   تسهیلات قرض الحسنه - بیماری

   تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های بیمارستانی و درمانی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره درمان،مورد مصرف واقع می شود.
   شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه درمان بیماری:
   تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های بیمارستانی و درمانی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره درمان،مورد مصرف واقع می شود.
  • طبقه بندی