سه شنبه 28 اسفند 1397   12:22:29

 توصیف و تعیین اجزاء علامت:


دراین آرم از دو قسمت المان دست و گل نیلوفر استفاده شده است

گل نیلوفر در ایران باستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده که ریشه در خاک و ساقه در آب دارد و تاج آن بطرف خورشید است این گل

نماد مذهب پاکی و تذهیب نفس بوده و پیام آن برای جهانیان دعوت برای رسیدن به نور ، زندگی صلح و دوستی میباشد .

در خصوص المان دست ، دستی که حرکتی رو به بالا دارد و و حداکثر بودن را تداعی میکند و حرکت منحنی و در برگیرنده دستها حالت

صندوق را نشان میدهد ، صندوقی که در حمایت بانک پارسیان اعتبار بیشتری پیدا می کند.                                    
مجری سایت