26/02/1400  
   
 
    • چشم انداز صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان

      چشم انداز صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان

      صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان با جلب و حفظ اعتماد نیک اندیشان جامعه و برانگیختن حداکثر حس مشارکت هموطنان، با ارائه گزارش های دقیق، شفاف و موثر از کارکرد خود و استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی، تبلیغی و تشویقی و با سودبردن از سازمانی پویا، یادگیرنده، حرفه ای و استفاده از جدیدترین ابزارها، در ده سال آینده، فراگیرترین و موثرترین صندوق قرض الحسنه کشور، برخوردار از بیشترین منابع قرض الحسنه و فعال ترین و پویا ترین نهاد رفع کننده تنگناهای مالی و هزینه ای و نیازمندان به وام های ارزان قیمت خواهد بود.