26/02/1400  
   
 
  • لوگوی صندوق

   لوگوی صندوق


   توصیف و تعیین اجزاء علامت:


   دراین آرم از دو قسمت المان دست و گل نیلوفر استفاده شده است

   گل نیلوفر در ایران باستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده که ریشه در خاک و ساقه در آب دارد و تاج آن بطرف خورشید است این گل

   نماد مذهب پاکی و تذهیب نفس بوده و پیام آن برای جهانیان دعوت برای رسیدن به نور ، زندگی صلح و دوستی میباشد .

   در خصوص المان دست ، دستی که حرکتی رو به بالا دارد و و حداکثر بودن را تداعی میکند و حرکت منحنی و در برگیرنده دستها حالت

   صندوق را نشان میدهد ، صندوقی که در حمایت بانک پارسیان اعتبار بیشتری پیدا می کند.