21/01/1400  
   
 
  • مرکز خیریه

   مرکز خیریه

   مرکز خیریه

   مراکز خیریه

   برای انتقال وجه به مراکز خیریه می توانید به دو صورت زیر عمل نمایید:
   الف : با ورود به سایت اینترنتی مراکز خیریه بخش دروازه پرداخت اینترنتی بانک پارسیان وجه خود را مستقیما منتقل نمایید
   ب: با ورود به اینترنت بانک و استفاده از گزینه انتقال وجه به حساب های سایر ، شماره حساب مراکز خیریه را در بخش حساب مقصد وارد نمایید.