26/02/1400  
   
 
  • مدیریتها و ادارات

   مدیریتها و ادارات

   ارتباط با ادارات

   شماره های تماس 5-88988900

   ارتباط با مدیریتها

   شماره های تماس 5-88988900

   اداره : داخلی
   اداره حسابداری وبودجه 210
   اداره اعتبارات وپیگیری وصول مطالبات 260
   اداره بازاریابی 201
   اداره امورشعب 220
   مدیریت : داخلی
   مدیریت مالی واداری واعتبارات 225
   مدیریت اجرایی 220