21/01/1400  
   
 
  • ساعت کار واحدهای ستادی صندوق قرض الحسنه

   ساعت کار واحدهای ستادی صندوق قرض الحسنه
   ساعت کار واحدهای ستادی

   روز-ساعت

   شنبه تا چهار شنبه 7:30 لغایت15: 16

   پنج شنبه8:00 لغایت 00: 13


   ساعت کار مرکز تلفن

   روز-ساعت

   شنبه تا چهار شنبه7:30 لغایت 15: 16

   پنج شنبه8:00 لغایت 00: 13

   ساعت کار مرکز ارتباط با مشتریان

   روز-ساعت

   شنبه تا چهار شنبه 7:30 لغایت16:15

   پنج شنبه8:00 لغایت 00: 13