سه شنبه 2 بهمن 1397   21:10:55ارتباط با ادارات 

شماره های تماس 5-88988900

 

 ارتباط با مدیریتها

 شماره های تماس 5-88988900

 

 
                               

اداره : داخلی
اداره حسابداری وبودجه 210
اداره اعتبارات وپیگیری وصول مطالبات 260
اداره بازاریابی 201
اداره امورشعب 220

مدیریت : داخلی
مدیریت مالی واداری واعتبارات 225
مدیریت اجرایی 220   
مجری سایت