سه شنبه 2 بهمن 1397   21:08:00


ساعت کار واحدهای ستادی

روز
-ساعت

شنبه تا چهار شنبه 7:30 لغایت15: 16 

 

 پنج شنبه8:00 لغایت 00: 13 

 

ساعت کار مرکز تلفن

روز
-ساعت


شنبه تا چهار شنبه7:30 لغایت 15: 16 


پنج شنبه8:00 لغایت 00: 13 

 

ساعت کار مرکز ارتباط با مشتریان

روز-ساعت

شنبه تا چهار شنبه 7:30 لغایت16:15


پنج شنبه8:00 لغایت 00: 13 

مجری سایت