سه شنبه 2 بهمن 1397   21:10:11


 

      

         


     مراکز خیریه

.برای انتقال وجه به مراکز خیریه می توانید به دو صورت زیر عمل نمایید

الف : با ورود به سایت اینترنتی مراکز خیریه بخش دروازه پرداخت اینترنتی بانک پارسیان وجه خود را مستقیما منتقل نمایید

ب: با ورود به اینترنت بانک و استفاده از گزینه انتقال وجه به حساب های سایر ، شماره حساب مراکز خیریه را در بخش حساب مقصد وارد نمایید.انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی بوشهر

شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان:

730-430-5
شماره کارت: 6221061080018379
وب سایت : bushehrkf.irانجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی سنندج

شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان:

شماره کارت:

وب سایت : www.kurdcps.comانجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایلام

شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان:

730-482-4

 شماره کارت: 6221061080015607

 وب سایت :http://peywand-ilam.com/انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی(عطوفت)بجنورد

شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان:

730-436-4

شماره کارت: 6221061080014485

وب سایت : www.otufat.ir
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی خرم آباد

شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان:

730-581-9

شماره کارت: 6221061080018205

وب سایت :
انجمن حمایت از بیماران تالاسمی زاهدان

شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان:

730-530-8

 شماره کارت: 6221061080017132

 وب سایت : www.talassaemia-fbs.ir

 انجمن خیریه بیماران خاص وبی بضاعت بندرعباس

شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان:

730-541-0

شماره کارت: 6221061080017371

وب سایت :bimarankhashormoz.ir

 مرکز جامع درمان بیماران خاص بیرجند

شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان:

720-110198-5

شماره کارت: 6221061076886359

وب سایت : www.bums.ac.ir
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی یاسوج

شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان:

730-608-2

شماره کارت:

وب سایت :
امدادگران عاشورای فارس

شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان:

720-103135-7

شماره کارت: 6221061080015706

وب سایت : www.emdadgaran-ashoora.ir        انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان

شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان:

730-687-0

شماره کارت: 6221061080020508

وب سایت :www.yaas.org.ir/امدادگران عاشورای تهران

شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان:

730-58-9

شماره کارت: 62210610800010756

وب سایت : www.emdadgaran.irمجری سایت